ડી.પી.એડ. પ્રવેશ ૨૦૧૪ - ૨૦૧૫
પ્રાયોગિક કસોટીમાં ઉપસ્થિત રહેનાર ઉમેદવારે અસલ પ્રમાણપત્રો અચૂક લાવવાના રહેશે.


     Helpline Number: (079)23256592, 9687743138, 9687742925